ارتباط مستقیم با مدیریت فروشگاه خوش آمدید نمونه سوالات پیام نور کتابخانه مرجع فروش ویژه

اطلاعیه فروشگاه

اطلاعیه به دارندگان حسابهای بانک ملی : باتوجه به اینکه سقف حداقل خرید کارت های بانک ملی مبلغ 5000 تومان میباشد لذا برای خرید مبالغ کمتر از 5000 تومان از کارت های سایر بانک ها استفاده نمائید

دانلود تحقیق اشعه x

دانلود تحقیق اشعه x

-1- توليد اشعه X
در سال 1985 هنگاميكه ويلهلم كنراد رونتگن استاد دانشگاه وورتسبورگ مشغول مطالعه در خواص اشعه كاتوديك بود پديدة تازه اي توجه او را به خود جلب كرد وقتي كه جريان از لوله كروكس مي گذشت قطعه پلاتينو سيانور باريم كه در مجاورت آن قرار داشت فلوئور سانس سبز رنگ پيدا كرد و با پوشاندن جدار لوله باز اين پديده مشاهده مي گشت.
چون هيچگونه نور مرئي و اشعه كاتوديك به قطعه مزبور نمي رسيد رونتگن نتيجه گرفت كه پيدايش فلوئور سانس در اثر تابش اشعة نامرئي كه تا آنموقع شناخته نشده بود و به اين جهت آن را اشعه (X-RAY) ناميد. رونتگن ضمن آزمايشهاي مكرر تعدادي از خواص اين اشعه را كشف و نتيجة مطالعات خود را به انجمن پزشكي وورستبورگ به شرح زير گزارش داد:
1-    اشعه X نامرئي است و به خط مستقيم سير مي كند و در ميدان الكتريكي يا مغناطيسي منحرف نمي گردد.
2-    در بعضي اجسام خاصيت فلوئورانس ايجاد مي نمايند و صفحه عكاسي را نيز متاثر مي سازد.
3-    از اغلب اجسامي كه براي نور مرئي حاجب است عبور مي كند و ضمن عبور از هوا يا گاز ها توليد جفت يون مي نمايد.
بلافاصله پس از كشف اشعه  X بوسيله رونتگن امكان از آن را در پزشكي مطرح گرديد و در همان سال مقالات متعددي راجع به موارد استعمال آن در پزشكي انتشار يافت.
مطالعات دربارة خواص اشعه  X بوسيله ساير محققين دنبال شد و ماهيت ارتعاشي آن با تشكيل طيف و ساير خواص نوري به اثبات رسيد. بعدها با استفاده از نظريه كوانتاي پلانك و تئوري انيشتين، چگونگي توليد و انتشار اشعه  X و تشگيل طيف اتصالي و مختص آن تعبير و تفسير گردد.
هنوز يكسال از كشف اشعه   X نگذشته بود كه گزارشهايي دربارة تاثير آن بر پوست بدن و سرخي شبيه سوختگي با اشعه آفتاب انتشار يافت و نيز معلوم گرديد كه اين اشعه با مقدار كافي سبب ريزش موها مي شود و به همين دليل از آن براي درمان كچلي استفاده كردند. بعدها دو دانشمند فرانسوي بنامهاي برگوئيه و تري بوند و                            (BERGONIE & TRIBONDEA)قوانين حساسيت بافتها را نسبت به اين اشعه مطالعه و منتشر نمودند وتدريجاً ساير خواص و اثرات بيوليژيگي و پزشكي آن بوسيله دانشمندان كشف و مورد تحقيق قرار گرفت بطوريكه امروزه كمتر نكتة مهمي در اين خصوص وجود دارد.
مهمترين مورد استعمال اشعه  X در پزشكي تشخيص تعداد زيادي از بيماريها و درمان بعضي از امراض است بطوريكه پرتوشناسي يكي از اركان مهم تشخيص را تشكيل مي دهد و بخش راديولوژي جزء لاينفك هر مؤسسه درماني مي باشد.
البته اشعه X مورد مورد استعمال غيرپزشكي نيز دارد و در بعضي از صنايع بخصوص صنايع فلزي از آن استفاده مي كنند. با گسترش روزمره دانش بشري كاربرد صنعتي پرتوها در آينده افق وسيعي را بخود اختصاص خواهد داد امروزه در بازرسي از وسايل وچمدانهاي مسافرين واتومبيل وپالتها در فرودگاه ها و كانتينرها در بنادر از دستگاههاي اشعه X كه به سيستمهاي تلويزيوني و نور ماوراء بنفش و ديگر تجهيزات مربوطه مجهز است استفاده مي شود كه هر كدام از دستگاهها بحث گسترده اي نياز دارند.
در اين مقدمه ابتدا به نحوه توليد اشعه  X و سپس دستگاههاي توليد اشعه و ساير خواص و طرز استفاده از آن مي پردازيم:
2-1- تخليه الكتريكي در گازهاي رقيق  
هر گاه بين دو الكترود يك حباب شيشه اي كه درون آن به ماشين تخليه هوا مربوط است اختلاف پتانسيل كافي بر قرار سازند و به تدريج فشار هوا را پايين آورند تخليه الكتريكي با مناظر نوراني خاصي در آن انجام مي گيرد. در فشار ده ميليمتر جيوه، نور ضعيفي برنگ بنفش تقريباً تمام لوله را پر مي كند وقتي كه فشار به حدود از كاتود به آند به ترتيب فضاي تاريك كروكس، نور منفي، فضاي تاريك فاراده و بالاخره ستون نور مثبت قرار دارد.
هر گاه فشار باز هم كمتر مي شود و به يك دهم ميليمتر جيوه برسد ستون مثبت كوتاهتر شده جاي آن را نور منفي فرا مي گيرد. در فشار ميليمتر ستون مثبت بطور كلي از بين رفته و درون حباب تقريباً تاريك مي شود و در اين صورت تخليه الكتريكي با جريان الكترونها انجام مي گيرد. الكترونها داراي سرعت زياد مي باشند و از برخورد آنها با لوله و يا حباب پديدة فلوئور سانس ظاهر مي شود اين جريان الكتروني را اشعه كاتديك و حباب آن را لوله كروكس مي نامند.
3-1- اشعه كاتديك
چگونگي توليد اشعه كاتديك در لوله كروكس به اين ترتيب است كه تعدادي از يونهاي آزاد موجود در داخل حباب در اثر ميدان الكتريكي به حركت در مي آيند و در مسير خود ايجاد يونهاي جديدي مي كنند. مي دانيم كه در اطراف كاتد به علت سقوط آني پتانسيل ميدان الكتريكي شديدي وجود دارد بنا بر اين يونهاي مثبت سرعت زيادي پيدا مي كنند و با شدت بر سطح كاتد اصابت مي نمايد (هجوم كاتدي) برخورد شديد اين يونها باعث كنده شدن الكترونها از سطح كاتد و پرتاب شدن آنها با سرعت زياد به طرف مقابل مي گردد و به اين ترتيب اشعه كاتدي به وجود مي آيد. الكترونها عمود از سطح كاتد خارج مي شوند و بطور مستقيم سير مي نمايند بطوريكه اگر كاتد مقعر باشد اشعه در يك نقطه متمركز مي شود.
سرعت الكترونها با بالا رفتن اختلاف پتانسيل بين الكترودها بيشتر مي شود بطوريكه با چند صد كيلو ولت سرعت اشعه كاتديك به سرعت نور نزديك مي گردد مثلاً سرعت الكترونها در لوله اي كه با   ولت كار مي كند معادل 18900 كيلومتر در ثانيه است ولي با ولتاژ 250000 ولت اين سرعت به حدود 250000 كيلومتر در ثانيه مي رسد اشعه كاتديك داراي خواص متعدد و موارد استعمال مختلفي است كه مهمترين آن توليد اشعه  Xمي باشد.
بطوريكه گفته شد اشعه كاتديك از الكترونهاي سريع به وجود آمده اند و لذا داراي انرژي حركتي زيادي مي باشند. برخورد اين اشعه به مانع سخت و توقف آنها باعث انتقال مقدار زيادي به ماده مي گردد كه قسمت عمده آن به صورت حرارت تلف شده (مورد 5/99 درصد) و مقدار كمي از آن به صورت انرژي تشعشعي در مي آيد كه اشعه X     را تشكيل مي دهد.
4-1- مولدهاي اشعه  X
يك لامپ (tube) مولد اشعه X بايد شامل‌‌‌‌‌‌‌‌ يك منبع الكترون و يك ميدان الكتريكي قوي براي سرعت دادن به الكترونها و يك سطح فلزي بنام آنمتي كاتد باشد. الكترونها در ميدان الكتريكي سرعت مي گيرند و به سطح آنتي كاتد (آند) كه از يك فلز سنگين انتخاب مي شود (مانند فلز Wolfram) و در مسير الكترونها قرار دارد اصابت مي كنند تا اشعه X  به وجود آيد.
بطور كلي دستگاه اشعهX از قسمتهاي زير تشكيل شده است:
1-    لامپ اشعهX (tube X-RAY)
2-    مولد ولتاژ بالا
3-    اتصالات و جعبه كنترل
4-    دستگاه خنك كننده
لامپ اشعه عمدتاً از يك حباب شيشه اي با خلاء بالا كه در داخل آن كاتد با فيلامان و آند در آن تعبيه شده است كه با عبور جريان پس از رسيدن به دماي بالا الكترون از خود ساطع مي نمايد. كميت تابعي از دماي فيالامان بوده و به سادگي با تنظيم شدت جريان عبوري از فيلامان قابل كنترل است اين شدت جريان كه با ميلي آمپر (M.A) اندازه گرفته مي شود نشان دهنده شدت جريان اشعه X است. فيلامان به قطب منفي مدار                      high voltage متصل است.
آند يك قطعه فلز با قابليت هدايت بالا (عمدتاً از مس) تشكيل يافته كه صفحه هدف در آن به شكل و زاويه مناسب تعبيه شده است.اين صفحه معمولاً از فلز ديرگداز(تنگستن) انتخاب مي‌شود. اين صفحه نسبت به امتداد پرتوهاي الكتروي تابشي از كاتد، با زاويه حدود   تا   درجه قرار گرفته و به قطب مثبت مدار ولتاژ بالا (High Voltage) متصل است. فقط درصد كمي حدود 1% از انرژي الكترونهاي تابيده به اين صفحه توليد اشعه X مي‌نمايد و بقيه انرژي آنها به حرارت تبديل مي گردد كه از طريق دستگاه خنك‌كننده جذب مي گردد.
بدنه لامپ را پوششي از فلز در بر گرفته است و از نظر الكتريكي اتصال به زمين است. بين لامپ (Tube) و بدنه از روغن و با گاز عايق پر شده است. پوشش داراي لايه اي از سرب پر مي باشد تا از تشعشعات نا خواسته جلوگيري شود. لامپها در انواع يك و دو قطبي از نظر اتصال الكتريكي وجود دارند كه ساختمانها را متفاوت مي سازد. تمام كنترلهاي لازم براي كار با تيوپ (لامپ) در پنل الكتريكي فراهم آنده است كليد هاي كنترل ولتاژ، ميلي آمپرمتر، كليد اتصال فيلامان و ساعت تنظيم زمان پرتو دهي در آن تعبيه شده است.

 

شامل 138 صفحه word


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 6,000 تومان
با توجه به تغییرات ایجاد شده در بانک ملی خرید زیر 5000 تومان توسط کارت بانک ملی امکان پذیر نیست برای خرید های زیر 5000 تومان لطفا از کارت های بانک دیگر استفاده نمایید

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
xray_527243_1747.zip101.7k

تبلیغات

دانلود پایان نامه و پروژه