ارتباط مستقیم با مدیریت فروشگاه خوش آمدید نمونه سوالات پیام نور کتابخانه مرجع فروش ویژه

اطلاعیه فروشگاه

اطلاعیه به دارندگان حسابهای بانک ملی : باتوجه به اینکه سقف حداقل خرید کارت های بانک ملی مبلغ 5000 تومان میباشد لذا برای خرید مبالغ کمتر از 5000 تومان از کارت های سایر بانک ها استفاده نمائید

دانلود مقاله آثار کتاب خوانی

دانلود مقاله آثار کتاب خوانی پرورش و شكوفايي استعدادهاي سرشار نسل جوان، امكانات فراواني را مي‌طلبد كه مهمترين آنها انس و عادت با كتاب و قلم و سير آزاد انديشه در جولانگاه علم و ادب است.از آنجا كه جوانان آينده سازان كشور مي‌باشند براي هدايت آنها به سعادت و تكامل بايد روش صحيح زيستن را به آنان آموخت، اين مهم تنها با سلاح دانستن و عمل به دانسته‌ها تحقق مي‌يابد. با شناخت اهميت و حساسيت مطالعه و كتابخواني در بين ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,500 تومان

دانلود تبارشناسي فلسفه تربيتي نانوشته

دانلود تبارشناسي فلسفه تربيتي نانوشته شاه سلطان حسينتربيت شاه سلطان حسين:سخن از جستجوي مباني تربيتياي است كه در بررسيهاي تاريخي، داراي پيشينهاينيست يا نگارنده از آن بيخبراست و يا سخن از مباني تربيتي نانوشتهاي است كه بايدآنرا در درون اسناد و مدارك تاريخي، رديابي كرد. بررسي چنين امري در تاريخ،آنهم مربوط به چند قرن گذشته، كه نه تاريخ نگاري و تحليل تاريخي در آن زمانچندان رونقي داشته است و نه روش علمي چنين تحقيقاتي در دسترس بوده است،كاري د ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

دانلود کتاب بوف کور

دانلود کتاب بوف کور در زندگی زخمهايی هست که مثل خوره در انزوا روح را آهسته در انزوا می خورد و میتراشد.اين دردها را نمیشود به کسی اظهار کرد، چون عموما عادت دارند که اين دردهای باورنکردنی را جزو اتفاقات و پيش آمدهای نادر و عجيب بشمارندو اگر کسی بگويد يا بنويسد، مردم بر سبيل عقايد جاری و عقايد خودشان سعی می کنند آنرا با لبخند شکاک و تمسخر آميز تلقی بکنند -زیرا بشرهنوز چاره و دوائی برايش پیدا نکرده و تنها داروی آن فراموش ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,500 تومان

دانلود آموزش ساده مدی تی شن

دانلود آموزش ساده مدی تی شن مقدمههشياري آن است آه ذهن آگاه باشد، اما تمرآز نداشته باشد.هشياري آگاه بودن از همه چيزهايي است آه در حال روي دادن اند.شما به گونة عادي نمي توانيد از همة چيزهايي آه در حال رخ دادن اند هشيار باشيد زيرا بدين گونه نامتمرآز خواهيد شد.بخش نفي شده، بخش ناخود آگاهتان تنها زماني مي تواند پويا و آفريننده باشد آه شما به زندگي بعد تازه اي بيفراييد بعدسرخوشي و بعد بازي آردن را.منظور از سرخوش بودن اين است آه تو ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان

دانلود کتاب شرحی اندر باب گاندی و استالين

دانلود کتاب شرحی اندر باب گاندی و استالين گاندي: گونه ای زندگينوشتهي: آريشنا آري پالانيدر طي تاريخ طولاني وپرحادثهي شبه قارهي هند، هيچ قرني شاهد آنچنان تغييراتپويايي درحيات سياسي، اجتماعي واقتصادي مردم نبوده آه سدهاي آه با تولد گانديشروع و هم اآنون ١در آستانهي پايان است شاهد آن بوده است.هنگامي آه گاندي بدنيا آمد )دوم اآتبر  (١٨٦٩حكومت بريتانيا در هند بخوبي تثبيتشدهبود. خيزش سال  ،١٨٥٧با نامهاي مختلفی همچون "طغيان سپوي"، "شورشبزر ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

دانلود تحقیق داریوش کبیر

دانلود تحقیق داریوش کبیر چرا ميگوييم داريوش بزرگ ؟داريوش بزرگ را ميتوان به جرات يکی از نوابغ هوشمند و شايسته برای قدرت و شاهنشهی آسيا ناميد . در اينجابر اين هستيم تا گوشه ای از کارهای شگفت انگيز اين فرزند پاک ايران و شاهنشاه  28کشور آسيا را بررسی کنيمو همچنين با انديشه های اهورايی اين ابر مرد وطن پرست تاريخ ايران و جهان که بدون ترديد وی ادامه دهنده راهکورش بزرگ بوده است آشنايی بيشتری داشته باشيم . در مرحله نخست اين ن ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان

دانلود فالون گونگ متن فارسي لي هنگچي

دانلود فالون گونگ متن فارسي لي هنگچي بيانيه ) فا ـ بودا (قـانون بـودا بسـيار پـر محـتوا است، و بسيار اسرارآميز و دانشي مافوق طبيعي در ميان تمام تئوري هاي موجود در جهان است. برايجسـتجو در ايـن قلمرو، لازم است كه تغييري بنيادي در طرز فكر مردم عادي بوجود آيد؛ در غير اينصورت حقيقت كيهان براي هميشه يكراز براي نوع بشر باقي خواهد ماند و مردم عادي براي هميشه در ميان حصار محدود شده بوسيله جهل خودشان دست و پا خواهند زد.قانون بودا در حقيقت چه م ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

دانلود فالون دافا نکات اصلی برای پیشرفت بیشتر-نسخه فارسی

دانلود فالون دافا نکات اصلی برای پیشرفت بیشتر-نسخه فارسی لونیو5عمیقتر از فای 6بودا چیزی نیست. از تمام تئوریها در جهان، شگفتانگیزترین و خارقالعادهترین است. برای کاوش وپژوهش در این زمینه، مردم باید بهطور اساسی روش فکر کردنشان را عوض کنند. اگر نتوانند، حقیقت دنیا برای ابد یکراز برای بشریت باقی خواهد ماند و مردم عادی در میان قفسی که از جهلشان ساخته شده تا ابد در تاریکی بهدنبالچیزی خواهند گشت.پس، دقیقاً فای بودا چیست؟ یک مذهب؟ یک فلسفه؟ این فقط چگونگی نگرش " ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

دانلود 26 داستان متفاوت برای کودکان

دانلود 26 داستان  متفاوت برای کودکان اسامی کتاب داستانها: 1-هفت برادران 2-نخودي 3-مهرناز 4-مرغ سعادت 5-مرغ توفان 6-ماه پيشاني 7-لجباز 8-گل خندان 9-كچل و شيطان 10-كچل مم سياه 11-قصة پسر تاجر 12-قصة آه 13-قبا سنگي 14-شاهزاده ابراهيم و فتنة خونريز 15-شاه و وزير 16-سنگ صبور 17-سرنوشتي كه نمي شد عوضش كرد 18-راه و بي راه 19-ديوانگان 20-درخت سيب و ديو 21-دختران انار 22-پيله ور 23-پسر خاركن با ملا بارزجان 24-پرندة طلايي 25-پرندة آبي 26-به دن ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,500 تومان
تعداد صفحه(1):

تبلیغات

دانلود پایان نامه و پروژه